Y Safbwynt ar Dyfu Economi Canolbarth Cymru: Dull Cydweithredol

Cyflwynodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AberInnovation), mewn partneriaeth ag IoD Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Antur Cymru, weminar unigryw i drafod y safbwyntiau a’r cyfleoedd ar gyfer datblygu economi canolbarth Cymru.

Wedi’i hwyluso gan Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr Cenedlaethol yr IoD, ysgogwyd y ddadl gan banel arbenigol o arweinwyr o bob rhan o’r rhanbarth ac archwiliwyd ffyrdd o weithio ar y cyd i gefnogi datblygiad menter yng Nghanolbarth Cymru trwy ddatblygu economaidd cynaliadwy.

Ymhlith y themâu allweddol yr ymdriniwyd â hwy roedd:

  • Sut i symud ymlaen trwy heriau cyfredol Brexit a Covid a chreu dyfodol blaengar ac optimistaidd i’r rhanbarth.
  • Sut mae cydweithredu i’r dyfodol rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat a ffurfio naratif cadarnhaol ar gyfer datblygu economaidd yng Nghanolbarth Cymru.
  • Sut i lywio ac amlygu’r gefnogaeth fusnes sydd ar gael.

Rhoddodd Bronwen Raine, Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Cymru, gipolwg gwerthfawr ar ddatrysiadau arloesol y mae busnesau wedi’u datblygu mewn ymateb i argyfwng Covid.  Roedd un o’r datrysiadau hyn yn cynnwys busnes yng nghanol Cymru sydd fel arfer yn dibynnu ar brynu wrth gyflenwyr yn Ewrop wedi buddsoddi a datblygu cyflawniad mewnol.

‘Roedd Bronwen o’r farn bod y weminar wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

“Roedd yn ysbrydoledig gweld nifer y busnesau a sefydliadau yng nghanolbarth Cymru sy’n awyddus i edrych ar yr agenda arloesi ac mae hyn yn argoeli’n dda iawn ar y cyfle i adeiladu ar yr arfer da sy’n bodoli eisioes.”

Mynychodd mwy na 80 o bobl fusnes o’r sector preifat a chyhoeddus y digwyddiad rhithiol a gynhaliwyd Dydd Mawrth, 15ed Rhagfyr

I gael rhagor o wybodaeth am AberInnovation ewch i’r wefan www.aberinnovation.com

Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes yng Nghymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru trwy gynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol tref.

Gyda dros 40 mlynedd fel rhan o’r dirwedd fusnes yng Nghymru, rydym yn darparu gwasanaeth Cyngor Busnes yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ogystal â chynnig ystod o wasanaethu ymgynghori busnes masnachol ac ymgynghori arbenigol.  www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction