Y Gymraeg yn gwneud y gwahaniaeth

Mae 92% o fusnesau a gofrestwyd yn Nyffryn Teifi yn gwmnïau bach.  Er ein bod erbyn hyn yn gweithio gyda chwmnïau ledled Cymru, ry’ ni’n credu bod gennym gyfraniad gwerthfawr i’w wneud o ran cefnogi busnesau bach a thwf yn Nyffryn Teifi nid lleiaf drwy weithio mewn partneriaeth â Pharth Twf Dyffryn Teifi  a grëwyd o ganlyniad i ganfyddiadau’r Gr?p Gorchwyl Gorffen Dyffryn Teifi a sefydlwyd gan Edwina Hart,  Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth .

TESTYm mis Gorffennaf 2015, ar ran Busnes Cymru trefnwyd cyfres o seminarau gan Canta dan y teitl – “Deall manteision defnyddio’r iaith Gymraeg mewn busnes”  – a baratowyd yn benodol ar gyfer busnesau Dyffryn Teifi .

Arweiniwyd y seminar gan Gwmni Iaith (Castellnewydd Emlyn) – cwmni sy’n gweithio nid yn unig yn Nyffryn Teifi ond ym mhob ran o Gymru, ac yn wir, ar draws Ewrop. Fe wnaeth y  seminar godi ymwybyddiaeth ehangach o werth y Gymraeg mewn busnes a masnach o ran:

  • siarad â’ch cwsmeriaid
  • rhoi mantais unigryw i’ch busnes
  • creu perthynas tymor hir â chwsmeriaid
  • y Gymraeg yn agor cyfleoedd i farchnadoedd newydd
  • y Gymraeg yn ffordd o ddangos parch a chwrteisi

Cynhaliwyd y seminarau ym mhrif  drefi  Dyffryn Teifi – Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Chastell Newydd Emlyn a Llandysul.  Arweiniodd y sesiynau at well ddealltwriaeth o’r deinamig creadigol a rhagweithiol sy’n bodoli o fewn y cymunedau Cymraeg eu hiaith yn y dyffryn yn ogystal â chryfhau’r awydd ymysg y mynychwyr i gael cyfle i chwarae eu rhan yn y deinamig.

Roedd y seminar yn agoriad llygad i Kate McDermott,  perchennog siop anrhegion Ruby Rose yn Llanbedr Pont Steffan .

“Cefais llawer o wybodaeth o’r sesiwn a chefais fy ysbyrdoli hefyd”.  Mae hi eisoes wedi gweithredu rhai o’r syniadau ar ôl mynychu’r digwyddiad.

Mae gweithdai dilynol wedi eu trefnu ar gyfer busnesau a fydd yn ceisio adeiladu ar y buddion a amlygwyd yn ystod y sesiynau  – a thrwy gydweithio gyda pherchnogion busnes – eu defnyddio i greu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer Dyffryn Teifi.

Gan ddefnyddio’r fformat gymunedol Y Pwerdy, bydd y gweithdai yn gyfle i gael trafodaeth agored a gonest, trafodaeth gadarnhaol a chyd-chreadigol, a fydd yn arwain at gymuned gynaliadwy a bywiog trwy fusnes.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction