Tipiau Marchnata SMS.

Cyfeirir at SMS yn fwy cyffredinol fel “tecstio/neges destun”.  Dyma’r ffordd y mae biliynau o bobl yn dewis cyfathrebu, ac amcangyfrifir bod 75% o ddefnyddwyr yn dymuno derbyn neges destun gyda chynigion arbennig.

Cyn i chi ddechrau defnyddio SMS gwaredwch unrhyw wrthdaro posibl yn deillio o ymgyrchoedd SMS trwy:

 • Gynnwys neges optio allan drwy ddweud wrth bobl y gallant deipio “STOP” ar unrhyw adeg.
 • Wrth gofrestru, rhowch wybod iddynt pa mor aml y gallant ddisgwyl
 • diweddariadau.
 • Nodi’r math o gynnwys y byddant yn ei dderbyn.
 1. Anfon bargeinion a chynigion arbennig drwy neges destun.

Mae busnesau’n defnyddio SMS i anfon negeseuon hyrwyddo a gwerthu oherwydd ei fod yn un o’r ffyrdd mwyaf cost effeithiol o dargedu darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid cyfredol.

Er enghraifft, cyn gynted â bydd gennych restr o danysgrifwyr SMS newydd yn ‘optio i mewn’, gallwch anfon negeseuon testun swmpus i’r gynulleidfa honno gyda chyhoeddiadau, newyddion a bargeinion e.e. “defnyddiwch y cod DIOLCH i gael gostyngiad o 20% ar eich archeb.”

 • Defnyddiwch ddiferiad (drip-feed) awtomatig SMS.

Mae ymgyrchoedd trwy ddiferiad yn hanfodol er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn parhau i gymryd rhan pan y’ch chi’n anfon cynnwys gwerthfawr a pherthnasol atynt.

Gallwch ddefnyddio eich rhestrau cyswllt cynyddol i:

 • Groesawu cwsmeriaid newydd
 • Gadw diddordeb yn y brand
 • Ysgogi’r defnydd o atebion soffistigedig
 • Ysgogi awtomeiddio i gyfathrebu ar raddfa fawr.

Er enghraifft, pe baech yn anfon cwpon mewn ymgyrch o’r fath, gallech anfon cwpon â gostyngiad 5% yn syth ar ôl i’r tanysgrifiwr gofrestru, yna cwpon â gostyngiad 10%  ar ôl tair wythnos, ac yna 20% ar ôl dau fis. Po hwyaf y byddant yn ymgysylltu â chi, po fwyaf yw’r elw posibl ar eich amser a’r arian a fuddsoddir yn yr ymgyrch.     

 1. Beth am gystadleuaeth?

Gallwch annog cwsmeriaid i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth drwy decstio allweddair penodol.  Unwaith eto, mae hon yn dacteg hyrwyddo safonol.

Gallwch ddewis enillwyr o blith y rhai sy’n optio i mewn. Gallwch hefyd gynnig gwobr yn llai i bob person sy’n anfon yr allweddair. Gallwch ei ddefnyddio fel cyfle i groeshyrwyddo. Mae cynnal cystadleuaeth tymor byr yn strategaeth tecstio twf gydnabyddedig wrth geisio ennill mwy o danysgrifwyr SMS.

Ystyriwch gystadleuaeth neu roddion gallwch ei wneud bob blwyddyn neu bob chwarter sy’n gysylltiedig â gwyliau, penblwyddi ac achlysuron arbennig.  I gael mwy o danysgrifwyr SMS, bydd cwsmeriaid yn cystadlu drwy decstio’r allweddair hud i’ch rhif ffôn SMS neu’ch cod byr. Cadwch mewn cof yr awgrymiadau isod er cynhyrchu’r ymateb gorau posib:

 • Crëwch ymdeimlad o frys 
 • Defnyddiwch bartner i groes-hyrwyddo
 • Gosodwch y bar yn isel er mwy annog ymateb
 1. Anfonwch Negeseuon Atgoffa a Chadarnhau drwy Neges Destun

Gall SMS fod yn ffordd gyfleus o gadw mewn cysylltiad â darparwyr gwasanaethau a busnesau.

Mae hyn yn arbennig o wir am negeseuon byr a gwerthfawr a allai fynd ar goll ar e-bost,

megis:

• Atgoffa am apwyntiadau

    • Atgoffa i anfonebu

    • Cadarnhau archebion

Enghraifft: “Mae eich apwyntiad yfory am 3:00 pm.”

Mae negeseuon fel hyn yn bwysig gan eu bod yn fwy tebygol o gael eu gweld.

Mae nifer cynyddol o fusnesau yn darparu ar gyfer gofynion eu cwsmeriaid drwy roi nodyn atgoffa anfonebu ynghlwm wrth neges destun. Mae diweddariadau SMS yn llai tebygol o gael eu hanwybyddu na negeseuon a anfonir at flwch e-bost sy’n llawn dop ac yn aml o’r herwydd yn cael eu hanwybyddu.  Mae’r un mor hawdd i fusnesau awtomeiddio y negeseuon ar SMS ag ydyw trwy e-bost.

 1. Casglwch Adborth a Data.

Ry’ ni’n argymell diweddu â neges groesawgar neu alwad i weithredu gan ddefnyddio arolwg neu bôl piniwn.  Mae hyn yn ein cyfeirio yn ôl at Bwynt 2 a’r ffaith bod marchnata trwy ddiferiad yn rhoi sianel i fusnesau gael adborth mewn amser go iawn wrth gwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid.  O greu arolwg o fewn eich ymgyrch, byddwch yn dysgu mwy am yr unigolyn a’r hyn gallwch gynnig iddo/iddi.

Mae’n hanfodol gwneud pethau’n hwyl e.e. ychwanegu wyneb yn gwenu. Cofiwch fod pobl yn cyfathrebu ac yn sgwrsio’n wahanol iawn mewn SMS na phe bawn nhw’n ysgrifennu neges e-bost. Os ydych yn derbyn ymateb cadarnhaol i gwestiwn mewn arolwg gallwch ofyn am adolygiad ar Facebook, Yelp, neu beth bynnag yw’r platfform sy’n hanfodol i’ch busnes.

 • Anfonwch Negeseuon Byr a Diddorol

Os ydych yn derbyn llawer o negeseuon e-bost mewn un diwrnod gan gwmni, mae’n naturiol ysytried rhain yn sbam.

Ond, ar y llaw arall, pan fyddwch yn sgwrsio ag un o’ch cysylltiadau Facebook Messenger neu’n defnyddio SMS, nid yw nifer y negeseuon yn cael eu hystyried yn negyddol. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod y neges yn tueddu i fod yn fyrrach. Wrth gyfathrebu drwy sgwrs, cyfyngwch y llythrennau i 200. Mae brawddeg gyflym a galwad i weithredu neu gwestiwn, er enghraifft, yn gweithio’n wych. 

A oes angen help arnoch gyda’ch strategaeth farchnata?  Oes angen mireinio eich negesuon cyfathrebu neu  a oes angen ail-gynllunio eich  llwyfannau cyfryngau cymdeithasol neu wefan?

Am wybodaeth bellach cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.anturcymru.org.uk/cy/gwasanaethau-ymgynghorol/

Neu holwch am ein Gwasanaethau Marchnata ar gyfer Busnesau Cymreig trwy siarad â Dai Nicholas, ein Rheolwr Marchnata ar 07736542280.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction