Rhedeg Busnes

Gair o gyngor gan Nikki Channon, MudTrek a Marc Brown, Sporting Hares

Gair o gyngor gan

Marc Brown, Sporting Hares

Dechrau busnes

Wrth ddechrau busnes, mae’n hawdd gadael i’r pethau bach fynd â’ch sylw. Canolbwyntiwch ar yr elfennau allweddol sy’n berthnasol i’ch busnes i ddechrau. Treuliwch amser ar eich cynllun busnes yn hytrach na chanolbwyntio ar greu cardiau busnes ffansi.

Dylech ddisgwyl yr annisgwyl

Mae busnesau da’n addasu i newidiadau yn y farchnad. Mae busnesau gwych yn addasu iddynt ac yn dysgu oddi wrthynt. Byddwch yn barod i fod yn hyblyg pan fyddwch yn wynebu newidiadau.

Gweithio o 9 i 5

Dyw hynny ddim yn bosibl pan fyddwch chi’n rhedeg busnes. Eich busnes fydd eich bywyd; bydd yn rhaid eich bod yn dwlu ar eich busnes a’ch cynnyrch. A pham lai? Chi sydd wedi’i greu. Byddwch yn falch ohono a manteisiwch ar bob cyfle i sôn amdano wrth bawb!

 

Dysgwch ddirprwyo

Efallai eich bod chi’n gallu gwneud y cyfrifon, y marchnata, y gwerthu, y dylunio a’r profi. Ond rywbryd, wrth i chi dyfu, fyddwch chi ddim yn gallu gwneud y cyfan ar yr un pryd i safon uchel. Dysgwch ddirprwyo. Tîm yw eich busnes, a dylech ei redeg fel tîm.


 

Gair o gyngor gan

Nikki Channon, MudTrek

Gwnewch yn fawr tramadol o’ch sgiliau

Meddyliwch pa fath o berson ydych chi. Does dim diben mynd i faes lletygarwch os nad ydych chi’n mwynhau cwmni pobl.

 

Ymchwiliwch, ymchwiliwch, ymchwiliwch

Gwnewch lawer iawn o waith ymchwil i’r farchnad ar gyfer eich cynnyrch, a’r potensial i’r farchnad dyfu. Pwy arall sy’n gwneud hyn? A ydynt yn ei wneud yn dda?

Gwnewch yn fawr o gyfryngau cymdeithasol

Dydw i ddim yn credu y byddai MudTrek wedi llwyddo heb Facebook a Twitter. Dyma’r ffordd orau o rannu gwybodaeth.

Defnyddiwch eich cysylltiadau

Oes gennych chi ffrind sy’n gyfrifydd? Oes gennych chi gymydog cyfeillgar sydd â phrofiad o farchnata? Os ydych

chi’n sefydlu busnes, bydd arnoch angen yr holl help y gallwch chi ei gael – gofynnwch am gymaint o gyngor ag sy’n

bosibl.

 

Chwiliwch am gyllid

Chwiliwch am gynlluniau benthyca posibl neu grantiau ar gyfer busnesau newydd yn eich ardal. Fe ffoniais i fy nghyngor lleol i holi ynghylch grantiau, ac roedd yr arian a gawsom yn sgîl hynny’n golygu y gallem orffen adnewyddu llety ar gyfer ein hymwelwyr.

 

Busnes Cymru

Cysylltwch â Busnes Cymru i ofyn am gyngor. Cawsom ein tywys gan ymgynghorydd penodedig drwy’r broses gymhleth o gyflwyno ceisiadau a pharatoi cynlluniau busnes er mwyn cael cyllid i wireddu ein cynlluniau.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction