Website Antur Cymru

Antur Cymru enterprise

Swyddog Perthynas â Chleientiaid Tîm Busnes Cymru Canolbarth & Gorllewin Cymru

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i chwarae rôl allweddol wrth gefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf? Os felly, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i ymuno â tîm cyfeillgar Busnes Cymru yng Nganolbarth & Gorllewin Cymru.

Pwy fydda i’n gweithio gyda?

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth busnes o’r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Cymru a Serco.

Felly, beth fydd rôl y Swyddog Perthynas â Chleientiaid yn cynnwys?

Yn adrodd i’r Arweinydd y Tîm Perthynas â Chleientiaid, byddwch yn darparu gwasanaeth broceriaeth llawn i gleientiaid i gynorthwyo â’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru. Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i:

 • Bod yr brif pwynt cyswllt ar gyfer rhandeiliad lleol, yn amlinellu y gwasanaethau sydd ar gael ar eu cyfer a cynnal asesiad er mwyn penderfynu’n gywir beth yw anghenion y cleientiaid
 • Creu cynllun cymorth ar gyfer pob cleient sy’n blaenoriaethu ac yn rhoi cymorth, ac yn cyfeirio cleientiaid at y lefel/arbenigwr priodol
 • Darparu cymorth a mynychu digwyddiadau, e.e. gweithdai, seminarau a digwyddiadau penodol
 • Cynnal gwybodaeth a dealltwriaeth dda ynghylch y cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael gan y sector cyhoeddus a’r sector preifat i fusnesau bach a chanolig yng Nganolbarth & Gorllewin Cymru
 • Rheoli data cleientiaid yn gywir gan sicrhau bod pob gweithgarwch yn cael ei gofnodi ar systemau TG

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y rôl Swyddog Swyddog Perthynas â Chleientiaid hwn?

 • Profiad o weithio o fewn rôl weinyddol / gwasanaeth cwsmeriaid, yn ymdrin â llawer o ymholiadau gan gleientiaid a darparu gwasanaeth effeithiol o safon uchel
 • Dealltwriaeth dda ynghylch sut y mae busnesau lleol bach yn gweithredu ac ynghylch anghenion busnesau bach a chanolig yng nghyd-destun yr economi ranbarthol
 • Y gallu i weithio’n effeithlon o dan bwysau mewn amgylchedd sy’n gofyn am gywirdeb
 • Yn drefnus iawn, gyda’r gallu i reoli a blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio gwych, gyda’r gallu i ryngweithio’n effeithiol â phobl ar bob lefel
 • Llythrennedd TG gyda gwybodaeth weithredol dda o Microsoft Office
 • Trwydded yrru ddilys yn y DU
 • Sgiliau Cymraeg da

Beth fyddaf i’n ei dderbyn yn gyfnewid

Cyflog: Yn cychwyn o £21,000 y flwyddyn, i’w drafod yn dibynnu ar lefel profiad a

chymwysterau.

Manteision ychwanegol: Y mae Antur Cymru yn darparu pecyn deniadol o fuddion gan gynnwys cynllun gweithio hyblyg, 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn, cynllun beicio i gwaith, rhaglen cynorthwyo gweithwyr ac yn y blaen.

Oriau: Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Math o gontract: Parhaol (tan Medi 2022)

Lleoliad: Gweithio o Adref

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yr, Dydd Mercher, 6ed Hydref, 2021.  Am becyn ymgeisio cysylltwch â Marion Morris ar [email protected]

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion i mmorris@anturteifi.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction