IONAWR 2019 – CYLCHLYTHYR BLWYDDYN NEWYDD

Hwyl Fawr a Helo!

Yma yn Antur Teifi roedd 2018 yn amser i ffarwelio gydag un Rheolwr Gyfarwyddwr a chyfle i groesawu un arall. Ym mis Tachwedd, gadawodd Dewi Williams, ein Rh.G. ers 2006, a phenodwyd Bronwen Raine yn olynydd iddo. Bronwen yw’r pedwerydd Rheolwr Gyfarwyddwr yn hanes y cwmni ac y mae’n gafael yn yr awenau ar adeg pwysig iawn wrth i Antur Teifi nodi carreg filltir bwysig yn ei stori, sef dathlu 40 mlynedd o gefnogi busnesau yng Nghymru.

Ym mis Medi, fe wnaethon ni hefyd gyhoeddi penodiad Chris Hewitt fel Cadeirydd newydd y Bwrdd, yn dilyn cyfnod o dair blynedd Bev Pold wrth y llyw.

Blwyddyn Newydd Dda!

Llwyddodd Antur Teifi i ennill yr
achrediadau isod yn ystod 2018.
Committed to Equality (C2E) Safon Aur
Buddsoddwyr Mewn Pobl (IIP)
ISO (9001).
C2E yw’r corff sy’n cynorthwyo ac adnabod ymrwymiad i gydraddoldeb yn y gweithle.
IIP yw’r safon fyd-eang rheoli pobl wrth wireddu potensial staff i gyflawni canlyniadau cynaliadwy.
Mae ISO 9001 wedi’i gynllunio i helpu sefydliadau fodloni anghenion cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.
Bronwen Raine
Bronwen Raine
Wrth i ni gamu mewn i flwyddyn newydd dyma bigion newyddion Antur Teifi o 2018 wrth
gefnogi miloedd o fusnesau ar draws Cymru – o fusnesau newydd hyd at fusnesau sy’n tyfu. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau newydd megis cymorthfeydd cyngor busnes bach, a chrëwyd partneriaethau newydd er mwyn darparu ystod lawn o opsiynau cyllid ar gyfer busnesau.

Asset FinanceMae ein partneriaeth gyda’r Start Up Loan Company a sefydlwyd yn 2012, wedi bod yn mynd o nerth-i-nerth gyda dros £5 miliwn yn cael ei ddyrannu i 450 o fusnesau newydd hyd yn hyn.

Start Up Loan Company

Commercial Mortgages

Gwasanaethau Busnes

Wrth i fwy a mwy o fanciau’r stryd fawr gau yn ein trefi marchnad, mae ymrwymiad Antur Teifi i helpu busnesau yn bwysicach nag erioed. Ry’ ni’n gwybod o weithio gyda miloedd o fusnesau bob blwyddyn, bod llawer ohonynt yn colli’r berthynas bersonol a’r cyfle i drafod wyneb yn wyneb â staff y banciau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ry’ ni wed datblygu partneriaethau newydd er mwyn helpu busnesau i ffynnu ac i dyfu ac o ganlyniad mae ein portffolio gwasanaethau busnes yn awr yn cynnwys Cardiau Talu, Datrysiadau Ynni Busnes, Cyllid Asedau, Morgeisi Masnachol, Gwefannau a Dylunio Graffeg, SystemDâl EPOS a Systemau Camerâu Cylch Cyfyng.

Prosiect Wifi Trefi Sir Gâr

Ry’ ni’n falch o fod yn rhan o ddarpariaeth wi-fi am ddim i’r cyhoedd ar draws Sir Gaerfyrddin wrth i ni gydnabod pa mor hanfodol yw gwasanaethau digidol i’n cymunedau. Ym mis Mehefin 2018, enillodd Telemat TG gytundeb i osod system wi-fi cyhoeddus mewn chwe thref wledig ar draws Sir Gaerfyrddin. Bydd y prosiect arloesol a ariennir yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, yn weithredol yn nhrefi Caerfyrddin, Llanymddyfri, Hendygwyn ar-dâf, Sanclêr, Porth Tywyn a Phen-bre a Rhydaman a hynny am gyfnod peilot o ddwy flynedd. Bydd y data a gesglir yn rhan o’r prosiect yn cael ei ddadansoddi gan y tîm yn Telemat a dau brentis digidol a gyflogwyd gan Antur Teifi. Bydd Stacie a Rhys yn helpu busnesau i ddehongli’r data a gasglwyd er mwyn iddynt ddeall sut orau i ddefnyddio’r wybodaeth ar gyfer eu gweithgareddau marchnata.

Start Up Loan Company

Telemat Logo

Stacie Hopley a Rhys Jones
Stacie Hopley and Rhys Jones

Innogy Logo

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt
Gorllewin Coedwig Brechfa

Ym mis Mehefin, comisiynwyd Antur Teifi gan gwmni Innogy i weinyddu Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa. Yn ystod oes y fferm wynt o bum-mlynedd-ar-hugain, mi fydd y gronfa’n rhannu £11miliwn i’r gymuned o fewn dalgylch y fferm wynt i helpu gyda materion economaidd a chymdeithasol. Rheolwr y Gronfa yw Moishe Merry ac y mae’n gweithio ochr yn ochr â’r panel gwirfoddol yn asesu ceisiadau. Eisoes mae ceisiadau am dros £1m wedi eu derbyn.

Perspectif

Perspectif

Yn ystod 2018 mae Perspectif wedi bod yn gweithio gyda ‘The Royal Mint Experience’, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r Bartneriaeth Sgiliau a Dysgu Rhanbarthol, yn darparu amryw o brosiectau ymgynghori ac ymchwil. Ar ran ‘The Royal Mint Experience’ gwnaethpwyd gwerthusiad gynhwysfawr o’r farchnad. Ar gyfer eu cleientiaid y sector cyhoeddus, paratowyd a chynhaliwyd arolygon ar-lein er mwyn casglu gwybodaeth. O’r gwaith hwn cafwyd mewnwelediadau gwerthfawr ar gyfer eu cynllun busnes a’u gweithgareddau datblygu a chyfathrebu ar gyfer 2019.

“Mae ‘The Royal Mint Experience’ yn atyniad newydd ac roedd yn bwysig i ni adnabod y cyfleoedd sydd ar gael y tu allan i’n cynulleidfa graidd. Gan weithio gyda’r tîm yn Perspectif, wnaethon ni gynnal dadansoddiad cynhwysfawr o’r farchnad ac yn sgil y wybodaeth a gasglwyd, rydym wedi creu pecyn mewnwelediad gwych ar gyfer y busnes”. David Stock, Pennaeth ‘The Royal Mint Experience’

Digwyddiadau Astudiaethau Achos Busnes Cymru

Trefnwyd saith digwyddiad ar draws Cymru yn ystod 2018 mewn partneriaeth â chleientiaid Busnes Cymru. Y busnesau oedd: Geo Smart ym Machynlleth, Caffi Pedr, Llanbedr Pont Steffan, Old Market Deli, Caerfyrddin, Maggie’s Exotic Foods, Penygroes, Pembrokeshire Wake Park, Medina’s yn Aberystwyth, a Coles Brewery yn Llanddarog. Ym mhob digwyddiad cafwyd cyflwyniadau diddorol ac ysbrydoledig gan y perchnogion am eu taith wrth ddechrau busnes ac roedd eu brwdfrydedd yn anogaeth werthfawr i’r mynychwyr hynny oedd yn cymryd y cam cyntaf o ran eu hantur eu hunain.

Dai Nicholas, Business Wales Adviser and Marcus Coles owner of Coles Brewery in Llanddarog
Dai Nicholas, Ymgynghorydd Busnes Cymru a Marcus Coles perchennog Coles Brewery yn Llanddarog
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction