Mae Antur Cymru yn gwneud gwahaniaeth i fywydau merched sy’n ffoaduriaid o Syria.

Yn ddiweddar bu Menter Antur Cymru yn gweithio ar brosiect Ymgysylltu Cymunedol llwyddiannus ar ran Llywodraeth Cymru gan ychwanegu at ei enw da o weithio gyda grwpiau lleiafrifol heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gymuned.

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda merched sy’n rhan o gymuned ffoaduriaid Syria ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.

Mae Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau o fewn y cymunedau BAME yng Nghymru ac roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed y lleisiau tawel o bob rhan o Gymru. Bwriad yr ymgynghoriad oedd caniatáu i unigolion gael llais i lywio datblygiad y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol.

Paratowyd adroddiad gan Antur Cymru sy’n cael ei asesu gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a bydd y canfyddiadau, yn ogystal â chanfyddiadau cyffredin o adroddiadau gan grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol e.e.Teithwyr Sipsiwn, yn cael eu cyflwyno o fewn yr wythnosau nesaf.

Bu’r prosiect yn ymchwilio i feysydd allweddol megis addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, cyflogaeth ac incwm, tai, trosedd a chyfiawnder, diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth ac arweinyddiaeth a diwylliant.

Roedd y gweithgareddau casglu gwybodaeth yn cynnwys 3 Grŵp Trafod o 2 awr yr un gyda chyfleusterau cyfieithu Arabeg er mwyn adnabod y camau allweddol i ategu at sail y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, o safbwynt y grŵp ffoaduriaid benywaidd o Syria.

Arweiniwyd yr ymgynghoriad gan Catherine Rowland, Ymgynghorydd Busnes Arbenigol ym Menter Antur Cymru.

Rhoddodd y sesiynau gyfle i leisiau a barn merched o’r gymuned Syriaidd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru gael eu clywed, gan fynd i’r afael â’r holl agweddau allweddol sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Mae’r menywod wedi cyflawni cryn dipyn ers symud i Gymru. Maent wedi ymgartrefu yn eu cymunedau ac yn hapus yn byw yng Nghymru.

Dyma sylwadau Latifa Alnjjar, cynrychiolydd Prosiect Cinio Syria am ei phrofiad hi o symud i Gymru;

“Mae yna lawer o debygrwydd rhwng y Gymuned Gymreig a Syria. Mae perthynas y ddau gymuned â’u teuluoedd yn gryf iawn. Mae pobl yn adnabod ei gilydd ac yn helpu ei gilydd. Yma yn Aberystwyth, mae’n dref fach gyda chymuned fach fel Homs, y lle o ble dwi’n dod.

Ry’ ni’n dair o ferched sydd wrth ein bodd yn coginio ac fe’n hanogwyd gan ein ffrind hyfryd Rose i goginio ar gyfer achlysuron arbennig ac o hynny ymlaen fe ddechreuon ni wneud ein ciniawau ar gyfer digwyddiadau.

Mae’r digwyddiadau hyn yn dod â llawer o bobl o’r gymuned at ei gilydd.  Mae pobl yn rhannu bwyd a syniadau. Mae’n ffordd o gyfnewid ac integreiddio diwylliannol.

Gobeithiwn y bydd y prosiect hwn yn mynd o nerth i nerth. Gobeithiwn hefyd y bydd y llwyddiant hwn yn ysgogi teuluoedd eraill o Syria ar draws y DU i ddechrau eu prosiectau eu hunain. Prosiectau sy’n ddefnyddiol i’w cymunedau. Ry’ ni’n gobeithio agor bwyty i rannu ein bwyd a’n diwylliant gydag eraill”.

Am Antur Cymru.

Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes sy’n cefnogi’r gymuned fusnes yng Nghymru trwy wasanaethau cynghori, gwasanaethau TG, mentrau cymunedol a helpu busnesau i gael mynediad at gyllid.  Ar hyn o bryd rydym yn darparu cytundeb Busnes Cymru ar gyfer gwasanaethau cymorth busnes yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru.

www.anturcymru.org.uk

https://www.facebook.com/Syriandinner/

https://www.instagram.com/p/CEFKiwfJpWO/?igshid=1ey4rumua1lx1

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction