Gweddnewid Safle Cymunedol dros y Cyfnod Clo i Sicrhau Dyfodol Gwyrdd

Mae safle yn Sir Gaerfyrddin wedi cael gweddnewidiad gwyrdd er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy ac yn barod i gyflwyno buddion sylweddol i’r gymuned leol.

Dros y cyfnod clo, gwelwyd gwelliannau sylweddol ar waith ym Mhafiliwn Pencader, gan gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni a nodweddion gwyrdd. Daeth y gwaith i fwcl yn ddiweddar ac mae’n cynnwys system paneli haul ffotofolt1äig gyda batris i storio’r ynni, gwresogyddion trydan a goleuadau LED, gan sicrhau bod y Pafiliwn yn garbon-isel a lleihau costau rhedeg y neuadd yn aruthrol.

Yn ôl Cadeirydd y Pafiliwn, Emyr Morgan, bydd y biliau ynni ar gyfer gwresogi a defnyddio’r cyfleuster y nesaf peth i ddim. “Rydyn ni’n gyffrous iawn am y datblygiadau hyn,” meddai Emyr, “mae’n bwysig iawn ein bod ni’n ymdrechu i leihau ein allyriannau carbon a thorri ein costau, er mwyn sicrhau ein bod yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd a sicrhau cynaliadwyedd ariannol y Pafilwn a chyfleuster sy’n mynd i barhau i fod o fudd i’r gymuned am flynyddoedd lawer i ddod.”

Mewn arolwg ynni gan Ynni Glas, a gomisiynwyd gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Brechfa, yr argymhelliad oedd gosod paneli haul ffotofoltäig a batris i storio’r ynni er mwyn sicrhau bod y gost o redeg y neuadd yn hynod o isel wrth symud ymlaen.

Ariannodd Cronfa Gymunedol Ynni Sir Gâr y gwresogyddion newydd, y goleuadau LED a’r batris ynghyd â’r gwaith o osod y cyfan. Y contractwr lleol, KA Electrical, oedd yn gyfrifol am gwblhau’r gwaith. Bydd y paneli haul hefyd yn pweru car trydan cymunedol newydd Dolen Teifi a fydd yn cael ei wefru o ynni gwyrdd o’r paneli haul. Bydd y pwynt gwefru ar gael i ddefnyddwyr lleol hefyd.

“Roedd yn bleser ariannu’r prosiect rhagorol hwn gyda grant o bron i £24k,” meddai Neil Lewis o Ynni Sir Gâr. “Mae gan y prosiect fuddion amgylcheddol a chymdeithasol aruthrol ac roedden ni’n falch iawn o gydweithio â chymuned Pencader er mwyn darparu buddsoddiad o’r fath mewn ynni adnewyddadwy ac mewn cymuned wledig fel Pencader.”

Cwblhawyd y gwaith yn ddiweddar a’r gobaith yw gweld Pafiliwn Pencader yn fwrlwm o weithgarwch unwaith eto yn dilyn Covid 19. Mae Fferm Wynt Gorllewin Brechfa yn ariannu gwaith pellach i osod ffenestri a drysau newydd yn yr adeilad er mwyn cwblhau’r gwaith ailwampio.

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction