Cyflwyno gwasanaeth i helpu busnesau

Diwrnod gorau’r mis – diwrnod cyflog. Rydym i gyd yn cymryd yn ganiataol y gallwn ni fynd i’n cyfrifon banc ar y diwrnod hwnnw bob mis gan wybod y bydd ein cyflog yno i roi gwên ar ein hwynebau. Ond sut y mae’r swm cywir yn cyrraedd y lle cywir ar yr adeg gywir? Y gyflogres sy’n gyfrifol am hynny. Mae Antur Teifi wedi bod yn darparu gwasanaeth allanol ar gyfer ymdrin â’r gyflogres ar ran busnesau bach i ganolig eu maint ers 2002. 

Un o’r busnesau hynny yw Undeb Credyd Gorllewin Cymru. Mae’r cwmni yn gweithio yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, ac mae’n sefydliad ariannol dielw sy’n cynnig gwasanaeth bancio moesol i’w aelodau. Mae’r cwmni, sydd â’i swyddfeydd yn Aberteifi, wedi tyfu o fod yn cyflogi dau aelod o staff yn wreiddiol yn 2004 i fod yn cyflogi pump erbyn heddiw, a’r rheolwr yw Vanessa Owens. Mae’r cwmni wedi bod yn defnyddio gwasanaeth cyflogres Antur Teifi ers 2007.

“Mae’r gwasanaeth a gynigir gan Antur Teifi mor hawdd a syml i’w ddefnyddio. Y cyfan y mae’n rhaid i ni ei wneud yw e-bostio nifer yr oriau y mae pawb wedi’u gweithio bob mis ynghyd ag unrhyw newidiadau, megis oriau ychwanegol. Yna, caiff y wybodaeth am y gyflogres ei hanfon yn ôl atom at ddiben ein cofnodion,” meddai Vanessa. “Gyda’r holl newidiadau a wnaed yn ddiweddar i faterion sy’n ymwneud â’r gyflogres, a’r adroddiadau perthnasol y mae’n rhaid eu cyflwyno i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, mae defnyddio gwasanaethau Antur Teifi yn gwneud bywyd dipyn yn haws i ni.”

I gwmni bach ag adnoddau cyfyngedig, megis Undeb Credyd Gorllewin Cymru, gall ymdrin â’r gyflogres fod yn anodd a gall gymryd llawer o amser. Meddai Vanessa, “Mae angen cael unigolyn profiadol i reoli a goruchwylio’r gyflogres. Mae’r costau sy’n gysylltiedig â chael rhywun arall i wneud y gwaith ar ein rhan yn fach o’u cymharu â chost cyflogi rhywun sydd â’r profiad hwnnw.” Os ydych yn fusnes sy’n ei chael yn anodd ymdopi â newidiadau cyson i reoliadau trethi, delio â Thâl Salwch Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol a ffurflenni P60, ac os ydych am gael llonydd i fwrw ymlaen â’r hyn yr ydych yn ei wneud orau, ffoniwch Delyth yn Antur Teifi i weld sut y gall y staff yno eich helpu – heb dorri’r banc!

Y Gwasnaeth

  • Gweinyddu taliadau cyflog misol
  • Datblygu ffeil ar gyfer data cyflogres
  • Delio â Chyllid a Thollau EM
  • Ymdrin â thaliadau salwch statudol
  • Ymdrin â thaliadau mamolaeth statudol
  • Prosesu ffurflenni statudol cyflogwyr
  • Cwblhau prosesau diwedd y flwyddyn
  • Darparu gwasanaeth cyfeillgar a phersonol
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction