CANOLFAN ARLOESI busnes yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr annibynnol arddangos eu cynnyrch a chael cyngor a chefnogaeth.

Lowri Roberts, Antur Cymru, Rheolwr y Prosiect

O ddydd Mawrth 9 Tachwedd, bydd y White Rose Centre yn y dre’ yn gartref  i Caru Busnesau Lleol @ Rhyl am 8 wythnos.

Gyda chefnogaeth gan Gyngor Sir Ddinbych, Antur Cymru a Chronfa Cymunedau Arfordirol Trawsnewid Trefi, bwriad y prosiect yw denu busnesau bwyd a diod newydd, busnesau sydd yn bodoli eisoes yn ogystal ȃ’r rhai hynny sydd yn ystyried dechrau busnes i gymryd gofod er mwyn arddangos eu cynnyrch ac i gymryd mantais o’r arbenigedd a’r mentora fydd ar gael iddynt.

Wedi’i lleoli mewn uned 3,000 o droedfeddi sgwȃr mi fydd y fenter ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul tan y flwyddyn newydd ac estynnir gwahoddiad i unrhywun yn y sir, y pentrefi a’r trefi cyfagos  sydd heb adeilad masanchol, i lenwi un o’r unedau manwerthu.

Yn ôl Lowri Roberts, Rheolwr y Prosiect, mae hwn yn gyfle gwych i’r rhai hynny sydd yn dymuno adeiladu ar eu busnes neu ddechrau busnes crefft yn y dre’ lan môr i archwilio’r posibilrwydd o wneud hynny mewn da bryd cyn agoriad arfaethedig ailddatblgyiad y Queen’s Market yn 2022.

“Hoffwn glywed gan gynhyrchwyr bwyd a diod, crefftwyr a gwneuthurwyr sydd yn dymuno ehangu eu gweithrediadau i adeiladau masanchol neu gan y rhai hynny sydd eisoes ȃ chynlluniau i wneud hynny.” meddai.

“Bydd yna le i arddangos cynnyrch, mynediad at gyngor ar amryw o bynciau – o gyllid a strategaeth i frandio a marchnata – a llawer, llawer mwy yn ogystal ȃ rhoi llwyfan i ddatblygu eich model busnes mewn amgylchedd masnachol go iawn.   Rydym yn targedu Sir Ddinbych a’r ardaloedd ar y ffin yn benodol ond hefyd masnachwyr sydd efallai ȃ diddordeb mewn dechrau busnes yn y Rhyl rywbryd yn y dyfodol.

Boed yn wneuthurwyr cawsiau, jamiau, piclau, mêl, nwyddau gwyrdd neu rywbeth hollol wahanol ac angen lle i ddarganfod a ydi’r fenter yn un hyfyw, broffidiol – dyma’r cyfle i wneud hynny. 

Ar hyn o bryd,” ychwanegodd “rydym yn chwilio am ddau berson i redeg y siop o ddydd i ddydd yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn o 8 wythnos. Felly, os oes gennych ddiddordeb edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych.”

Wrth ategu’r neges dywedodd Kevin Harrington, Rheolwr Datblygu Antur Cymru, fod y cwmni yn falch iawn o fod yn rhan o’r fenter pop-up hon. Meddai “Rydym wedi bod yn darparu cefnogaeth busnes ac entrepreneuriaeth i’r diwydiant ers dros 40 mlynedd yn ogystal ȃ chynllun blaenllaw Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru.  Rydym yn annog pobl Sir Ddinybych a’r ardaloedd cyfagos i gymryd mantais o’r cyfle amrhisiadwy hwn i symud eu busnes, neu syniad busnes, i’r cam nesaf a hynny o fewn awyrgylch groesawgar a chyfeillgar.”

Meddai’r Cyng. Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ac Aelod Arweiniol ar ran yr Economi:

“Rydym yn gyffrous iawn o fedru cynnig cefnogaeth leol iawn i fusnesau Sir Ddinbych o fewn canolfan siopa fwyaf tre’r Rhyl.  Yn ychwanegol at weithredu fel canolfan gymorth i fusnesau a llenwi unedau manwerthu gwag, mi fydd yn atyniad i ymwelwyr drwy ychwanegu at y dewis o siopau yn y dre’.  Mae angen cefnogaeth ar fusnesau y gaeaf hwn. Gyda’n gilydd gadewch i ni gefnogi’r trefi trwy siopa’n lleol a defnyddio’r hashnod #CaruBusnesauLleol i annog eraill i wneud yr un fath.”

Bydd pawb sydd yn cymryd rhan yn y fenter hon yn cael mynediad at wasanaeth ymgynghorwyr a mentoriaid Busnes Cymru- wedi’i ariannu’n llawn – ar y safle, yn ogystal ȃ deunyddiau marchnata a chyngor ar sut i dendro ar GwerthwchiGymru a gwefannau perthnasol eraill.

Am ragor o wybodaeth ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 01745 585025/07779 457367.

Dilynwch hashnod #CaruBusnesauLleol ac ewch i  https://www.denbighshire.gov.uk/cy/busnes/cymorth-busnes/caru-busnesau-lleol.aspx  i ddarganfod mwy am ymgyrch Caru Busnesau Lleol.

Amdano Antur Cymru – Antur Cymruhttps://www.anturcymru.org.uk/cy/amdano-antur-cymru/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction