Antur Cymru yn lansio Adran IoT

Antur Cymru Enterprise
Antur Cymru Enterprise IoT Department

Mae Menter Antur Cymru wedi penodi arbenigwr Trefi Clyfar i arwain adran newydd ar gyfer Datblygu Digidol.  Mi fydd Clive Davies yn archwilio’r cyfleoedd i drefi a busnesau yn sgil mabwysiadu technoleg IoT. Mae Clive eisoes yn aelod sefydlog o Fenter Antur Cymru a thîm Cymorth TG Telemat, ac yn dod â chyfoeth o brofiad fel arloeswr methodolegau Trefi Clyfar.

Yn ogystal â gweithio gyda threfi i osod a chynnal technolegau megis LoRaWAN – system gost isel sy’n hwyluso ystod eang o gymwysiadau monitro – mi fydd Antur Cymru hefyd yn gweithio gyda busnesau i archwilio cymwysiadau eraill ar gyfer manteisio ar y dechnoleg sy’n dod i’r amlwg.

Yn rhan o’r rôl, mae Antur Cymru wedi cytuno ar secondiad rhan-amser i Clive i gyfrannu at fenter ‘Blwyddyn Trefi SMART’ Llywodraeth Cymru, trwy helpu i gefnogi trefi i ddeall a chyrchu buddion strategaethau adfywio yn seiliedig ar ddata.

Mae Clive yn adnabyddus am y gwaith y mae wedi’i gyflawni wrth ddatblygu a hyrwyddo datrysiadau casglu data Trefi Di-Wifr ac yn credu bod LoRaWAN yn cynnig cyfle ychwanegol i weithio ochr yn ochr â’r dechnoleg hon yn ogystal â gweithredu fel datrysiad ynddo’i hun.

Meddai Clive Davies

“Mae’n amser gwych i sefydlu’r adran newydd hon ar adeg pan mae datrysiadau’n cael eu datblygu nid yn unig i olrhain patrymau nifer y bobl sydd yn ymweld â threfi ond hefyd rhai sydd yn mesur ansawdd aer, lefelau golau, symudiadau, tymheredd, a nifer o gymwysiadau eraill sy’n cyfrannu at wella ansawdd bywyd a pherfformiad busnes. Mae’r drafodaeth gynyddol parthed rôl Trefi Di-Wifr wrth fynd i’r afael ag eithrio digidol yn golygu bod y technolegau hyn gyda’i gilydd yn cyflwyno atebion i nifer o’r problemau sy’n wynebu cymunedau.”

Yn ei rôl newydd, bydd Clive yn gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw i adnabod ffyrdd o fynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n wynebu canol ein trefi a hefyd archwilio cymwysiadau ehangach ar gyfer sectorau megis ffermio, gweithgynhyrchu, twristiaeth a gofal.

Un o’r pethau mwyaf cyffrous am IoT yw ei fod yn cynnig cymwysiadau diderfyn yr un mor amrywiol â’r problemau y mae’n ceisio mynd i’r afael â nhw. Er bod Antur Cymru wedi canolbwyntio ar gasglu data canol trefi bydd hi’n bosib nawr  i ddefnyddio IoT i greu medrau ychwanegol ar gyfer defnydd ehangach.

Bronwen Raine, Prif  Weithredwr Antur Cymru,

“Mae penodiad Clive yn allweddol i ymgyrch Antur Cymru i sicrhau bod y byd busnes a chymunedau ar draws Cymru yn elwa o dechnoleg sy’n dod i’r amlwg a mynd i’r afael ag effeithiau economaidd Covid, boed hynny ar lefel busnes neu gymuned.

Rhan bwysig iawn o’r gwaith yw ein cenhadaeth i godi ymwybyddiaeth o rôl LoRaWan wrth yrru adferiad cynaliadwy a hefyd cynhyrchu twf economaidd hir-dymor. Rydym wedi gweithio gyda nifer o gynghorau tref a sir wrth ddarparu rhaglenni casglu data ac rydym yn hynod o gyffrous wrth rannu’r hyn rydym wedi dysgu o’r profiad hwn tra’n archwilio’r cyfleoedd i gyflwyno datrysiadau i gynulleidfa fusnes ehangach”

www.anturcymru.org.uk

Am fwy o wybodaeth a lluniau:

Dai Nicholas, Rheolwr Marchnata, Antur Cymru Enterprise, 07736542280

[email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction