Cymraeg language logo

Prosiect Fferm Wynt Brechfa

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa wedi bod yn weithredol bellach am 18 mis. Yn ystod y cyfnod weddol fyr hwn, mae’r gronfa eisoes wedi cael gwir effaith cadarnhaol. Hyd yn hyn derbyniwyd 71 cais gwerth £3miliwn, ac o’r swm hwn mae mwy na £900,000 o arian wedi’i gymeradwyo.

https://brechfawestcommunityfund.org.uk/

Gweinyddir y gronfa gan Antur Teifi a phanel o bobl leol sy’n gwneud y penderfyniadau.

Astudiaeth achos

Brechfa Wind Farm project

Yn ystod ei ddwy flynedd gyntaf, mae’r gronfa wedi:

  • Dwyn prosiectau newydd i’r ardal, gan gynnwys: Undeb Credyd, clwb cinio, clwb sinema cymunedol a chanolbwynt TG.
  • Ariannu cyfleusterau cymunedol pwysig a gwerthfawr fel canolfannau cymunedol, neuaddau eglwys, toiledau cyhoeddus, ysgolion a meithrinfeydd.
  • Ymateb i argyfyngau fel llifogydd a Covid-19.
  • Wedi ymrwymo i ariannu cyflogau aml-flwyddyn i swyddogion lleol yn Ymddiriedolaeth y Gofalwyr Sir Gaerfyrddin, Undeb Credyd Save Easy, Canolfan Deulu Pencader, Dolen Teifi a Ieuenctid Tysul.
  • Ariannu prosiectau twristiaeth gan gynnwys astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer llwybrau beicio mynydd lleol a phrosiect yr awyr dywyll.
  • Ariannu nifer o grantiau amrywiol o £450 i Bafiliwn Pencader am archwiliad ynni i £260k dros 5 mlynedd i Hosbis Skanda Vale i brynu byncws letya ar gyfer ymwelwyr i’w teml a fydd yn cynhyrchu digon o incwm dibynadwy i gynyddu’r ddarpariaeth hosbis breswyl dros amser o 7 diwrnod y mis i 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae medru cefnogi cymaint o brosiectau haeddiannol mewn cyfnod mor fyr wedi bod yn rhyfeddol. Mae’r panel nid yn unig wedi bod yn gefnogol iawn ond hefyd wedi ymateb i anghenion lleol.

– Moishe Merry, Rheolwr Prosiect y Gronfa Gymunedol

Mae wedi bod yn anrhydedd i fedru rhyddhau’r arian i gefnogi gweithgarwch mor allweddol. Pa ffordd well o ddangos gwir werth y gronfa na’r modd yr ymatebwyd i fygythiad Covid-19. Rwy’n falch o’r rôl rydym wedi’i chwarae yn galluogi hyn i ddigwydd ac am holl waith caled ac ymroddiad ein staff.

– Bronwen Raine, Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Cymru

Fe lwyddodd tîm ‘Antur Cymru Enterprise’ a chreu argraff ar Innogy trwy arddangos gwerthfawrogiad clir o’r cyfle unigryw y mae Cronfa Fferm Wynt Coedwig Brechfa yn ei gynnig. Fe wnaeth yr ymroddiad amlwg i wneud y gronfa yn agored i gymunedau ein sicrhau ni ei bod mewn dwylo diogel.

– Kathryn Harries, Swyddog Buddsoddiad Cymunedol Innogy

Rheolwr

Moishe Merry

Antur Cymru, Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DB

[email protected]
01239 710238 / 07779 457351
www.brechfawestcommunityfund.org.uk

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction