A fyddai eich busnes yn elwa o weithiwr wedi ei ariannu’n llawn am chwe mis?

Mae Antur Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer y Cynllun Kickstart sydd newydd ei lansio, ac sy'n gyfle gwaith â thâl o 6 mis y gall cyflogwyr lleol elwa ohono. Mae cynllun y Llywodraeth yn darparu cyfleoedd wedi'u hariannu'n llawn i gyflogwyr roi profiad gwaith i bobl ifanc tra'n caniatáu iddynt ddatblygu prosiectau a gweithgarwch newydd.

Gwneud cais drwy Antur Cymru Enterprise am grantiau drwy'r Cynllun Kickstart

Pwy all wneud cais?

Gallwch ddefnyddio'r Cynllun Kickstart i greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd ar gyfer pobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Cymhwysedd

Gall cwmnïau cyfyngedig sydd â dwy flynedd o gyfrifon masnachu wneud cais ond, gall hyn newid i gynnwys busnesau nad ydynt yn gyfyngedig. Cysylltwch â ni am fanylion pellach.  Rhaid i’r lleoliadau swyddi a grëwyd gyda chyllid Kickstart fod yn swyddi newydd.

 Rhaid iddynt beidio â:

  • Disodli swyddi gwag presennol neu rhai sydd yn gynlluniedig.
  • Achosi i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu cyflogaeth.
  • Rhaid i’r rolau yr ydych yn gwneud cais amdanynt fod am o leiaf 25 awr yr wythnos, am chwe mis.
  • Ni ddylai fod yn ofynnol i bobl ymgymryd â hyfforddiant helaeth cyn iddynt ddechrau’r lleoliad gwaith.

Menter Antur Cymru yn llwyddo i'ch helpu i wneud cais

Rydym yn bartner cyflenwi cydnabyddedig sy’n sicrhau cyllid i’n busnesau cleientiaid mawr a bach drwy geisiadau ar y cyd neu ar eu pennau eu hunain.

Mae ein dull llwyddiannus yn dangos sut y bydd pobl ifanc yn cael eu cefnogi ac yn cynnig gwerth i’r cyflogwr ac yn datblygu sgiliau i wella eu rhagolygon cyflogadwyedd.

Caiff ein cymorth ei ariannu’n llawn drwy’r Cynllun Kickstart ac mae £500 arall fesul rôl ar gael i’r cyflogwr i helpu i dalu am wisgoedd, hyfforddiant penodol, neu gostau gosod eraill.

https//www.anturcymru.org.uk/about-antur-cymru/kickstart

 

Nue ebost: [email protected]

Mae’r swyddi isod ar gael trwy’r Cynllun Kickstart.  I fod yn gymwys i ymgeisio rhaid dy fod rhwng 16-24 oed ac yn hawlio Credyd Cynhwysol.  Rhaid gwneud y cais drwy   
dy Hyfforddwr Swydd.  Noda rif y Cais KS0BCEE25 a bydd yr holl swyddi sydd ar gael i dy Hyfforddwr Swyddi eu gweld.
Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am CV a llythyr eglurhaol. Os oes angen cymorth arnat ti i wneud hyn, cysyllta gyda ni neu dy Hyfforddwr Swydd.  
Y cyswllt Cynllun Kickstart yn Antur Cymru yw Toni Godolphin 07800 587014 neu ebost [email protected]   
Enw’r SefydliadLleoliad y SwyddY RôlDisgrifiad byr o’r gwaith
Antur Cymru www.anturcymru.org.ukPan Wales1 x Cynorthwyydd Cymorth Gweinyddol                                          Tîm Busnes Gogledd Cymru – Gan weithio o fewn y tîm busnes, bydd y rôl hon yn datblygu dy sgiliau gwasanaeth cwsmer, gweithio mewn tîm, cymhelliant, TGCh a threfnu. Gan gefnogi’r tîm â dyletswyddau gweinyddol megis, ateb y ffôn, ymateb i ymholiadau e-bost a gwefan, mewnbynnu data i’r systemau presennol, creu adroddiadau a chefnogi mewn digwyddiadau, mae’r swydd hon yn rôl berffaith i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gweithio ym maes Gweinyddiaeth. 
Roman Solutions Limited www.romansolutions.co.uk/LlandoveryCynorthwyydd Iard a Chownter    Wedi’i leoli mewn busnes nwy Calor, tanwydd solet ac ail-gylchu plastig bydd y dyletswyddau’n cynnws delio ȃ chwsmeriaid ar y cownter masnach, defnyddio til, cymryd archebion cwsmeriaid dros y ffôn/rhyngrwyd a gwirio danfoniadau gan gyflenwyr. Byddi di’n gweithio yn rhan o dîm i gynnal y lefelau stoc a chadw’r storfa a’r iard yn daclus.  Rôl arbennig i ennill sgiliau gofal cwsmer a gweithio fel tîm
Morgan Construction Wales Ltd www.morganhomes.co.ukNewport, PembrokeshireLabrwr dan
Hyfforddiant 
Os wyt ti’n chwilio am yrfa yn y maes Adeiladu, yna mae’r rôl hon yn ffordd wych o ddechrau yn y diwydiant.  Ymuna â thîm o adeiladwyr tai ar y safle yn Church Fields, Trefdraeth,  Sir Benfro. Y rôl fydd i  gynorthwyo’r crefftwyr amrywiol  ar y safle, symud offer a deunyddiau, a chynnal ardal waith lân a thaclus. Ffordd o wella dy sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu.  
Derw Glass Ltd www.derwglass.com Boncath, SA37 0JB Gweithiwr Ffatri x 5

Cyfle i fod yn rhan annatod o gwmni cynhyrchu gwydr. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio o fewn sawl adran wahanol o’r broses o gynhyrchu gwydr.  Byddi di’n cael hyfforddiant llawn a chefnogaeth wrth symud o gwmpas y ffatri.  Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: trin gwydr, llwytho stoc, dadlwytho stoc i gwsmer, storio stoc a mwy. Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu gyrfa o fewn y diwydiant gweithgynhyrchu ac adeiladu a gwella dy sgiliau ar gyfer y dyfodol. 
Jenkins Garden Machinery Limited www.jenkinsgm.co.ukLlanelli SA14 6RB Gweinyddwr Gwerthu Cyfle gwych i wella dy sgiliau gofal cwsmer a dy sgiliau trefnu.  Byddi di’n cymryd archebion cwsmeriaid, prosesu’r archebion, gwirio stoc a chymryd taliadau.  Os oes gen ti’r awydd a’r gallu angenrheidiol ‘falle daw’r cyfle gydag amser i gymryd gofal dros gynnwys y wefan.  Swydd amrywiol a thîm gwych i dy gefnogi i ddatblygu yn dy yrfa. 
RHIANNON CYFYNGEDIG www.rhiannon.co.uk Tregaron, SY25 6JT Cynorthwyydd Manwerthu Gweithio mewn canolfan ymwelwyr brysur, byddi di’n un o’r aelodau staff fydd yn delio ȃ’r ymwelwyr a’r cwsmeriaid a gwneud yn siwr eu bod yn cael profiad gwych yn y ganolfan.  Cyfarfod a chyfarch cwsmeriaid, cymryd taliadau a phacio nwyddau wrth y til, gwirio lefelau stoc, helpu gyda gwsigo’r ffenestri a marchnata.  Ffordd wych o gynyddu dy sgiliau gwasanaeth cwsmer, arsylwi a gweithio mewn tîm. 
 Tregaron, SY25 6JT 

Cynorthwyydd Caffi
 Gweithio yn y caffi mewn atyniad prysur i dwristiaid, bydd y rôl yn cynnwys delio â chwsmeriaid, prosesu archebion a thaliadau, gwirio stoc, sicrhau bod y caffi yn lân ac yn daclus.  Byddi di’n ennill sgiliau gofal cwsmer, rhifedd, rheoli amser, gweithio mewn tîm, a mwy. Cyfle gwych i wella dy sgiliau a dy yrfa i’r dyfodol. 
Blas Ar Fwyd Cyf www.blasarfwyd.com Llanwrst, LL26 0BT Cynorthwyydd Cegin a Warws
 
Byddi di’n gweithio i un o brif ddosbarthwyr bwyd a diod o ansawdd gan gynhyrchwyr o Gymru.  Cyfle gwych i ennill profiad ymarferol ac amrywiol yn y diwydiant bwyd. Mae’r rôl yn cynnwys pacio archebion, argraffu labeli a threfnu parseli i fynd allan trwy wasanaeth negesydd. Byddi di hefyd yn cael cyfle i weithio yn y gegin yn cynhyrchu peth o’r cynnyrch cartref mae’r cwmni’n eu gwerthu.  Cyfle i wella sgiliau arsylwi a gweithio mewn tîm.  
 Llanwrst, LL26 0BT Cynorthwyydd Clanhau a Chynnal a Chadw Byddi di’n gweithio i un o brif ddosbarthwyr bwyd a diod o ansawdd gan gynhyrchwyr o Gymru. Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad ymarferol ac amrywiol yn y diwydiant bwyd. Mae’r rôl yn cynnwys glanhau cyffredinol a chynnal a chadw yr adeilad, gyda chefnogaeth dy fentor a’r tîm glanhau. Cyfle gwych i wella dy sgiliau aryslwi, gweithio mewn tîm a sgiliau delio ȃ phobol. 
 Llanwrst, LL26 0BT Cynorthwyydd Cymorth Gwerthu x 2Byddi di’n gweithio i un o brif ddosbarthwyr bwyd a diod o ansawdd gan gynhyrchwyr o Gymru.  Bydd y rôl hon yn gwella dy sgiliau gofal cwsmer a threfnu.  Bydd y dyletswyddau’n cynnwys ateb ymholiadau cwsmeriaid, cymryd archebion, creu cyfrifon cwsmeriaid newydd a chefnogi’r tîm gwerthu. Mae hwn yn rôl ddiddorol ac amrywiol a phob diwrnod yn wahanol.
  
Custom House Interiors Ltd www.customhouseinteriors.co.ukBwcle. CH7 3PL Saer Dodrefn
Cynorthwyydd Gweithdy 
Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am yrfa mewn gwaith saer trwy ddysgu technegau gweithio a dylunio dodrefn. Byddi’n di’n delio gyda chwsmeriaid a gweithio ar archebion a chynlluniau unigol. Cyfle i wella dy sgiliau mewn gofal cwsmer, arsylwi, gweithio fel rhan o dîm a sgiliau ymarferol. Gan weithio gyda chynnyrch naturiol mae hwn yn gyfle rhy dda i’w golli. 
Accounting and Bookkeeping Consultancy Ltd www.accountingbookkeeping.co.uk/Yr Wyddgrug, CH7 1XB Gweinyddwr Cyfrifon Cynorthwyo tîm bach o gyfrifwyr a thîm cadw cyfrifon gyda’r gwaith papur sydd yn gysylltiedig â chreu cyfrifon cwsmeriaid, tynnu adroddiadau sylfaenol o’r systemau ariannol (bydd hyfforddiant llawn ar gyfer hyn) a thasgau gweinyddol cyffredinol, megis ysgrifennu llythyron, ac ateb y ffôn. Cyfle i ennill sgiliau mewn gofal cwsmer, datrys problemau, gweithio mewn tîm, a chymaint mwy.  Swydd ddiddorol ac amrywiol iawn a phob diwrnod yn wahanol. 

Pant Glas Hall

www.pantglas-hall.co.uk

CarmarthenCynorthwyydd Cegin Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i weithio mewn amgylchedd heriol a hwyl i ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i roi’r dechreuad gorau i ti ddilyn gyrfa yn y maes arlwyo a lletygarwch. Byddi di’n ennill profiad ar draws pob agwedd ar waith arlwyo – gweithio yn y gegin, yn y bar, y bwyty, y siop goffi a’r ystafell ddigwyddiadau.  Swydd wych i wella dy sgiliau gofal cwsmer, rheoli amser a sgiliau trefnu. 
 Llanfynydd, SA32 7NJCynorthwyydd Cynnal a Chadw’r Tir 

 
Mae’r rôl yn cynnig cyfle gwych i weithio mewn amgylchedd heriol a hwyl i ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i roi’r dechreuad gorau i ti ddilyn gyrfa ym maes cynnal a chadw tir, garddwriaeth neu arddio. Byddi di’n ennill profiad ar draws pob agwedd ar gynnal a chadw tir, a byddi di’n ymfalchïo yn y gwaith o gadw’r cyrchfan gwyliau hwn yn daclus ac yn lân. Mae’n swydd brysur a all fod yn gorfforol ar brydiau. Wyt ti’n barod am yr her? 
 Llanfynydd, SA32 7NJCynorthwyydd Lletygarwch Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i weithio mewn amgylchedd heriol a hwyl i ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i roi’r dechreuad gorau i ti ddilyn gyrfa ym maes lletygarwch.  Bydd cyfle i ennill profiad ar draws pob agwedd ar ofal cwsmer ac yn rhoi’r cyfle i ti brofi pob agwedd o’r gwaith yn cynnwys gweithio yn y bar, cadw tŷ a’r dderbynfa.  Byddi di’n gwella dy sgiliau gofal cwsmer, gweithio mewn tîm, rheoli amser a mwy.  

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction