Angen gweledigaeth glir ar drefi i sicrhau llwyddiant

Ar y 25 a  26 Mawrth bu cynrychiolwyr o Antur Teifi yng Nghynhadledd Dyfodol y Stryd Fawr yn Nottingham.  Yn gwmni i Eleri Lewis o Canta a Jude Boutle Pencampwr y Dref Llandrindod yr oedd Angharad Williams perchennog busnes ifanc o Lanbedr Pont Steffan.Lan Llofft

Sicrhaodd Angharad –  sy’n berchen Lan Llofft ar Sryd y Coleg –  ei lle yn y gynhadledd  dan nawdd Cronfa Gymunedol Antur Teifi ar ôl cyflwyno cais ysgrifenedig yn amlinellu ei diddordeb yn nyfodol y stryd fawr a sut y byddai hi’n rhannu’r wybodaeth a gasglwyd i unigolion eraill sydd â diddordeb, sefydliadau a busnesau yn Nyffryn Teifi .

Yn ôl yr arbenigwr manwerthu Bill Grimsey, mae’r newidiadau sy’n wynebu manwerthwyr nawr yn gyflymach nag erioed o’r blaen a rhaid i drefi ddeall hyn ac ymateb drwy greu mwy o resymau i bobl ymweld â nhw.  I gyflawni hyn bydd angen:

Cydweithredu       Cynllunio         Gweledigaeth

Dros ddau ddiwrnod, bu bron i 40 o siaradwyr –  o’r un farn – yn rhannu eu gwybodaeth, arbenigedd a phrofiadau gyda phawb oedd yn bresennol.

Amlygwyd pedwar thema gyffredin dros y ddau ddiwrnod er mwyn mynd i’r afael â sicrhau dyfodol  llwyddiannus i’r stryd fawr ar ei newydd wedd a fyddai’n creu man bywiog a pherthnasol ar gyfer ein cymunedau

  • Y gallu i fanwerthwyr i gofleidio’r oes ddigidol. Mae adeiladau yn dal yn bwysig ond rhaid eu hystyried mewn ffordd wahanol.
  • Mae gweithio ar y cyd yn hanfodol. Mae’r stryd fawr yn bwysig i bawb sy’n byw yn y gymuned honno. Mae cyfrifoldeb ar bawb felly i gyfrannu at y broses gynllunio.
  • Mae angen arweinyddiaeth gref i weithredu gweledigaeth hirdymor. Mae angen y gallu  i weithredu’n gytbwys tra’n cadw at y strategaeth a gwneud i bethau ddigwydd
  • Mae amrywiaeth ar y stryd fawr yn dod yn bwysicach. Mae cyfrifoldeb ar y rhai hynny sy’n cynllunio ar gyfer y dyfodol i adnabod yr anghenion sydd yn denu pobol i’r dref.

Dywedodd Angharad “Roedd y digwyddiad wedi rhoi llawer o syniadau i mi ar gyfer fy musnes fy hun a’r rhai y bydd busnesau eraill yn Llanbedr Pont Steffan, gobeithio, yn barod i archwilio er mwyn cael budd eu hunain yn ogystal â’r dref.”

Roedd Jude hefyd yn  frwdfrydig. Dywedodd “Gyda’r toriadau mewn gwasanaethau a chyllid rhaid i ni i gyd i fod yn fwy creadigol a dyfeisgar yn y ffordd ry’ ni’n gwneud pethau yn y dyfodol.  Mae hyn yn golygu gweithio gyda chynghorau yn hytrach na gadael iddyn’ nhw wneud pethau ar ein rhan”.

Ac i  Eleri  mae’r potensial o alluogi busnesau i helpu eu hunain yn gyffrous . “Ry’ ni’n ffodus iawn  yma yng Nghymru bod ein cymunedau yn seiliedig ar gydweithio.   Yr hyn sydd ei angen yn awr yw i adfywio’r deinamig cydweithredol hwnnw fel bod cydweithio cymdeithasol yn cynnwys y gymuned fusnes hefyd.”

Trwy rannu profiadau â phobol eraill bydd gan Antur Teifi rôl bwysig wrth eu haddasu i’n sefyllfa ni yma yn Nyffryn Teifi.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction